ÁSZF

Mtpays.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Az Mtpays.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Közeli Jövő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Mtpays.hu weboldalon (http://mtpays.hu/) (továbbiakban: Mtpays.hu) elérhető online álláskereső és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://mtpays.hu, http://mtpays.com, http://mtpays.eu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://mtpays.hu/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Közeli Jövő Kft.

A szolgáltató székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 8. II/A em. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

Adószáma: 25381001-2-43

Cégjegyzékszáma: 01-09-278994

Bejegyző hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36-20-283-1800

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-127949/2017.

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Web Hosting Kft.

Székhely: 1116 Bp Talpas u. 3.

Telephely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. – Pelikán Palace Irodaház

E-mail:

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

 

 1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

 

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen ÁSZF 2017. szeptember 05. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

 

 1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Általános rendelkezések

 

 1. Felhasználó számára a Szolgáltató a regisztráció során felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

 

 1. Regisztrált felhasználóként a Felhasználónak lehetősége van elérni az oldal összes funkcióját. A regisztrációt követően Felhasználó eléri a saját adminisztrációs felületét (profil, üzenetek, értesítése, önéletrajz stb.), ahol feltöltheti adatait és adatait módosíthatja.

 

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot bizonyos Felhasználók megjelenésének visszautasítására, illetve törlésére.

 

 1. Az Mtpays.hu-n tilos olyan állások hirdetése, amelyek kínálata jogszabályba, a jó erkölcsbe ütközik, vagy amely egyéb okból kifogásolható.

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

 1. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 1. Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe (álláshirdetések, profilképek stb.), vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99 %-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

REGISZTRÁCIÓ

 

 1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 1. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

 1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

AZ ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI ÉS A SZERZŐDÉS TARTALMA

 

 1. A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.

 

 1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra. Majd a kívánt szolgáltatás kiválasztása után megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.

 

 1. Az adatok megadását követően Felhasználó jóváhagyja a megrendelését/a szolgáltatás igénybevételét.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során minden esetben javítani tudja a bevitt adatokat.

 

 1. Felhasználó e-mail-ben a szolgáltatás igénybevételéről visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó igénylésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhöz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A szolgáltatás visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 1. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta.

 

 1. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

 

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

 

 1. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére azonnal működőképes.

 

 1. Felhasználó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak szolgáltatási díjat köteles megfizetni. 

 

 1. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

 

 1. A Szolgáltatási szerződés megszűnik a magyar Ptk.-ban megfogalmazottak szerint.

 

 1. A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását.

 

 1. A szerződő felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Mtpays.hu egyidejűleg törli rendszeréből a Felhasználót, illetve a honlapon bárki számára hozzáférhető részéről a Felhasználóra vonatkozó valamennyi adatot az adatvédelemi rendelkezések betartása mellett.

Felelősségek

 

 1. Az Mtpays.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az mtpays.hu-n közzétett, nem tőle származó álláshirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely (munka)szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

 

 1. Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz a weboldalon található Felhasználók által megadott adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.

 

 1. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

 

 1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

 1. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználó által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

 1. Álláshirdetések, profilok, ajánlatok tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az mtpays.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

 

 1. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal használatából adódó károkért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

 

 1. Szolgáltató az (állás)hirdetés eredményességéért semmilyen garanciát nem tud vállalni, és nem köteles az eredményességet mérni, ezért a Felhasználó elfogadja, hogy ilyen alapon kártérítési követeléssel nem léphet fel.

 

 1. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

      10. A munkaadó Felhasználó csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélye alapján mentheti le, tárolhatja, értékesítheti tovább a honlapon lévő adatokat. Ha munkaadó         Felhasználó ezt megszegi, kötbért köteles fizetni Szolgáltató részére.  

 

Tartalommal kapcsolatos szabályok

 

 1. Amennyiben az mtpays.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom ÁSZF-, vagy jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.

 

 1. A Felhasználók által az mtpays.hu-ra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.

 

 1. Amennyiben az mtpays.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben álláshirdetése nem felel meg az mtpays.hu hirdetési feltételeinek, illetve bármilyen okból kifolyólag nem illeszkedik az mtpays.hu tartalmai közé, az mtpays.hu megtagadhatja a regisztráló regisztrációs és megjelenési kérelmét.

 

 1. A Felhasználó nyilatkozik, hogy az általa, az mtpays.hu számára átadott összes adat a valóságnak megfelel, annak tartalmáért teljes és egyedüli felelősséget vállal.

 

 1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

 1. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 

 1. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

A Szolgáltatás díjai, a megrendelés menete

 

 1. A szolgáltatás álláskeresőknek teljesen ingyenes.

 

 1. A munkáltató Felhasználók részére a regisztráció, a munkaajánlat elkészítése, aktiválása szintén ingyenes, a többi szolgáltatást díjfizetés ellenében használhatják .

 

 1. Az aktuális díjszabás elérhető az alábbi oldalról: http://www.mtpays.hu/fizetesi-rendszer

 

 1. A díjakat a Felhasználó kizárólag az mtpays.hu által biztosított fizetési módokat (átutalás és bankkártyás fizetés) használva egyenlítheti ki.

 

 1. A szolgáltatás rendelkezésre állása:

 

 • ingyenes szolgáltatás esetén azonnal,
 • fizetős szolgáltatás esetén, az online bankkártyás fizetés esetén a sikeres pénzügyi teljesítést követően azonnal.
 • fizetős szolgáltatás esetén,  átutalás esetén a sikeres pénzügyi teljesítést követő 1 munkanapon belül.

 

 1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat év közben egyoldalúan módosítani, melyről elektronikus üzenetben tájékoztatja a Felhasználókat.

 

 1. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól (Számlázz.hu).

 

 1. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az mtpays.hu-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

 

 1. A hirdetések fajtái:

 

4 típusú állást tud Felhasználó weboldalon hirdetni: normál állást, alkalmi munkát, projektmunkát és diákmunkát.

 

Alapcsomagnak egyik állás esetén sem része a videóinterjú megtekintése, az külön jogosultság megvásárlása esetén elérhető 20 napos, 30 napos, 182 napos és 365 napos lehetőségként.

 

Minden aktivált és fizetett szolgáltatással a Felhasználó jogosultságot kap a teljes regisztrált munkavállalói adatbázis böngészésére a munkavállalók videóit kivéve.

Ellenben megjelenített álláshirdetés nélkül csak korlátozott tartalommal böngészhet az adatbázisban.

 

Állásközvetítőknek egy csomag érhető el az oldalon, 365 napos hozzáférést biztosítva a teljes adatbázishoz a munkavállalók videóit kivéve. Részükre is külön vásárolható a videóinterjú megtekintési lehetőség. Az állásközvetítői csomaggal bármennyi állás hirdethető normál állásként és diákmunkaként a csomag lejáratáig. Projekt és alkalmi munka létrehozása külön díj ellenében történik. Lehetőségük van az állásközvetítőknek a regisztrált cégnév helyett a képviselt cég nevével hirdetni.

 

Normál állás hirdetés nem állásközvetítőknek: Megteheti a Felhasználó anonim opcióval, vagy szerepeltetve a cég nevét. Amilyen csomagot vásárolhat: 20 napig/1 db állás, 20 napig/korlátlan állás, 30 napig/1db állás, 30 napig/korlátlan állás, 182 napig/1 db állás, 182 napig/korlátlan állás, 365 napig/1db állás, 365 napig/korlátlan állás. Ezen felül megvásárolható a videónézési jogosultság, amely azonos időszakokra van bontva a Felhasználók számára, tehát 20,30,182 vagy 365 napra vásárolható meg.

 

Alkalmi munka: mindenki által aktiválható, fizetés után 30 napig megjeleníthető hirdetés. Darabonként fizetendő. Megjelenítési díj: a nettó juttatási csomag (sávos, tehát átlagának) 10%-a a hirdetési díj, de maximum bruttó 12.700 Ft. Példa: alkalmi munkát hirdetnek napi 8.000-10.000Ft nettó juttatással, akkor a díj értéke: bruttó 900 Ft.

 

Projektmunka: mindenki által aktiválható, fizetés után 30 napig megjelenítendő hirdetés. Fizetendő díj ugyanaz mint az alkalminál, csak itt bruttó projekt árat fognak feltüntetni, nem nettó juttatást. Ennek lesz a 10%-a, de maximum bruttó 12.700 Ft darabonként.

 

Diákmunka: ugyanúgy működik, mint a normál állás. Csomagok is ugyanúgy értendők hozzá.

Hirdetőknek elérhető szolgáltatások: fix díjért, 30, 180 vagy 365 napig megjeleníthetők (pl. nyelvtanárok, HR szakemberek, fényképészek, videokészítők, weblap készítők, alvállalkozást vállaló szolgáltatók hirdethetnek). Termékek hirdetése nem megengedett.

Szolgáltatás megtagadása

 

 1. Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül az Mtpays.hu számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő tartalmat jelenít meg a Szolgáltató jogosult a tartalom eltávolítására a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.

 

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult az újabb szolgáltatás nyújtását megtagadni.

 

 1. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

 

 1. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

 

 

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Panaszkezelés rendje

 

 1. Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. 

 

 1. Az írásbeli panaszt a cégünk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

 1. 1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

 1. 2. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 1. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

 1. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 1. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Adatvédelem

 

Az mtpays.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://mtpays.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Szerzői Jogok

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az mtpays.hu-n, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

 1. Miután az mtpays.hu szerzői jogi műnek minősül, tilos az mtpays.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Az mtpays.hu-ról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

 1. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

 1. Tilos továbbá az mtpays.hu tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az mtpays.hu-n vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy a feltöltött szerzői jogi műveket csak a szolgáltatás teljesítéséhez, azt elérő mértékben és ideig használja fel. A feltöltött file-okat a megrendelés teljesítésével, azaz a nyomtatott anyagok átadása után törli a Szolgáltató a tárhelyéről.

 

 1. Az mtpays.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Egyéb rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 

Budapest, 2017. szeptember 05.